banner53

18-19 Nisan hangi işletmeler açık olacak?İstisna kapsamında olan kişiler kimler?

18-19 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerde hangi işletmeler açık olacak? İstisna kapsamında olan kişiler kimler? İşte bu soruların cevapları...

18-19 Nisan hangi işletmeler açık olacak?İstisna kapsamında olan kişiler kimler?

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İlimiz genelinde, 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 nci maddeleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.04.2020 tarih ve 6879 sayılı yazısı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 tarih ve 2020/42 no’lu kararına istinaden aşağıdaki ek tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda; 
1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR 
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, 
b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, 
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, 
ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrük, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezi, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.), 
d) Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve tüm ilçelerde Kaymakamlık tarafından belirlenecek lastik tamircileri (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), 
e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (doğalgaz çevrim santralleri gibi), 
f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve bayileri, 
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, 
ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, 
h) Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri içinİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu diğer ilçelerde ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, 
i) Oteller ve konaklama yerleri, 
j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, 
k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.), 
l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER 
a) Bu Genel Emrin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, 
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), 
c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar, 
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, 
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, 
g) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, 
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, 
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 
ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla), 
j) Veteriner hekimler, 
k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar, 
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), 
o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, 
ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca izin verilenler, 
p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, 
r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz), 
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. 
•    Daha önceki Valilik Genel Emirleri ve İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacaktır.
•    Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını temin amacıyla belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. 
•    Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla;tüm ilçelerdeKaymakamların başkanlığında fırıncılar odası veya esnaf ve sanatkârlar odası, belediyeler, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir. 
•    Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır). 
•    Bu Genel Emrin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h) maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (ö) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16/04/2020 Perşembe günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;  Bilgi ve gereğini rica ederim.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER