İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Malatya İnönü Üniversitesi'ne alınacak 292 sağlık personeli başvurusu 11 Eylül'de sona erecek.

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

İnönü Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanına göre 292 kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Bu kapsamda başvurular 27 Ağustos 2020 tarihinde başlamış olup artık sona ermektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için ilan hakkında detayları sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda başvuru yapan adaylar için de sonuç ve değerlendirmeler hakkında bilgileri aktaracağız.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

İnönü Üniversitesi sözleşmeli perosnel alımı başvurularu en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. 27 Ağustos 2020 tarihinde başlayan başvuru sürecinde henüz başvuru yapmamış olan adayar başvurularını Başvuru dilekçesi, e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemes

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK!

Yerleştirme sonuçları en geç 30.09.2020 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıĢ veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleĢmeli personel pozisyonuna iliĢkin yataklı
tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalıĢmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum
memuriyete giriĢte tam teĢekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. BaĢvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleĢmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında iĢlem
yürütülmeyecektir.
BAŞVURU ZAMANI
Ġlan Tarihi : 27/08/2020
BaĢvuru BitiĢ Tarihi : 11/09/2020
BAŞVURU ŞEKLİ
BaĢvurular şahsen yapılacak olup, baĢvuru için istenilen belgelerin, Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
BaĢkanlığı Ġdari Personel Bürosuna son baĢvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın
hastalığının dikkate alınarak baĢvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. BaĢvuru Dilekçesi
2. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
YerleĢtirme sonuçları en geç 30.09.2020 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması
tebligat mahiyetinde olacaktır.
NOT:
Üniversitemiz elektronik baĢvuru alma sistemine sahiptir. Ancak daha önce aynı özellikli iki ilanımız için elektronik ortamda
baĢvuru alınmıĢtır. Kazanan asil ve yedek adayların %85’i göreve baĢlamamıĢtır. Bu nedenle ilan edilen pozisyonlarımız boĢ kalmıĢtır.
Acil sağlık personeli ihtiyacımızın karĢılanması ve söz konusu durumun tekerrür etmemesi adına baĢvuruların şahsen alınmasına karar
verilmiş olup, böylelikle Üniversitemizde çalıĢmak isteyen adayların baĢvurması amaçlanmıĢtır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER